A Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) programban részvételről

 

Adatkezelő:    Zuglói Család – és Gyermekjóléti Központ

Címe:              1144 Budapest, Füredi park 6.

Telefonszám: +36/1/364-3013

E-mail:           zugloi.csaladsegito@chello.hu

Web:               www.hegyinfo.hu

A projekt adatkezeléssel foglalkozó munkatársa és koordinátora:

Rózsa Magdolna, a Zuglói Család – és Gyermekjóléti Központ munkatársa,

Telefonszám: 06/70-660-7240, e-mail: hegyinfo2019@gmail.com

 

 1. Előzmények

A  XIV. kerületben dolgozó szakemberek egy csoportjának javaslatára 2018-ban elindult a „Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért” (továbbiakban: HEGY) elnevezésű kezdeményezés a gyermekekkel foglalkozó állami, civil és önkormányzati intézmények hatékonyabb együttműködésének ösztönzésére. Célkitűzések között szerepel többek között:

 • Egymás intézményeinek, programjainak, szakmai tevékenységének megismerése és a kapcsolódási pontok keresése.
 • Együtt gondolkodás a gyerekek jólléte érdekében.
 • Meglévő szolgáltatásaink, tevékenységeink források összehangolása.
 • Új, közös projektek kidolgozása.

A HEGY célkitűzéseit a Zuglói Önkormányzat is támogatja, forrást biztosít egy olyan honlap létrehozására, amelyen összegyűjtve és áttekinthetően rendszerezve megtalálhatóak a legfontosabb információk a kerületben gyermekekkel foglalkozó szervezetekről, intézményekről és azok szolgáltatásairól.

 1. Bevezető

Adatkezelő elkötelezett a magánszféra, a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránt. Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja az adatkezelésben érintettek személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, nemzetközi és hazai ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, az további magyarázatra szorul, vagy bármilyen adatkezelést érintő kérdése, kérése van, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az adatkezelővel a megadott elérhetőségeken. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 

 1. Az adatkezelés célja
 • a HEGY programban részt vevő zuglói szervezetek közötti szakmai hálózatépítés;
 • a Zuglóban gyermekekkel foglalkozó állami, önkormányzati intézmények és civil szervezetek összefogása, az együttműködés kialakítása, hatékonyabb együttműködés ösztönzése, szakmai kapcsolattartás a szervezetek között; valamint,
 • az érintett családok, szülők megismerhessék a gyermekekkel foglalkozó intézményeket, szervezeteket.

 

 1. adatkezelés jogalapja
 • az érintett hozzájárulása, amelyet a programhoz való csatlakozás során tesz meg, külön hozzájárulással.
 1. A kezelt adatok köre
 • a weboldal hivatásszerűen gyermekekkel foglalkozó intézményeket, segítő szervezeteket, valamint azok elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), továbbá
 • a szakemberek, illetve a kapcsolattartók nevét és elérhetőségét tartalmazza.

 

 1. Az adatkezelés jogszabályi háttere
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (EU Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 1. Az adatkezelésben érintett személyek

Azok a Zuglóban gyerekekkel foglalkozó állami, önkormányzati és civil szervezetek képviselője, amelyek részt vesznek a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért programban.

 1. Az adatkezelés időtartama
 • Adatait addig kezeljük, ameddig a hálózati együttműködésből nem lép ki;
 • ameddig nem kéri adatai törlését, vagy vissza nem vonja hozzájárulását az adatkezeléshez, amellyel a programban való részvétele is ellehetetlenül, mert annak célja nem tud létrejönni;
 • ameddig az adatkezelés célja megvalósul.

 

 1. Adatai továbbítása és nyilvánosságra hozatala

A programban való részvétel a program céljánál fogva azzal jár, hogy megadott elérhetőségét és nevét, valamint a szervezet megnevezését, amelyet képvisel átadjuk a programhoz csatlakozott többi szervezet számára. Hozzájárulása alapján elérhetőségei megjelennek a www.hegy.info illetve a www.hegyinfo.hu weboldalakon, ezáltal a nyilvánosság számára is elérhető lesz, és a programról érdeklődők vagy abban érintett személyek, akár közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot Önnel. A fenti honlapon összegyűjtve és áttekinthetően rendszerezve megtalálhatóak a legfontosabb információk a Zuglóban gyermekekkel foglalkozó szervezetekről, intézményekről és azok szolgáltatásairól.

Az elérhetőségi adatok nyilvánosságra hozatalán kívül Adatkezelő a kezelt személyes adatokat illetéktelen harmadik személy számára nem adja át, és azok hozzáférhetőségét sem teszi lehetővé.

A fentieken kívül a programban részt vevő szervezeteket Adatkezelő nyilvánosságra hozhatja a program népszerűsítése érdekében elektronikus és írott médiában.

A fentieken kívül eső személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni.

A fenti weboldalt a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. üzemelteti, mint adatfeldolgozó a Zuglói Önkormányzat megbízásából.

 1. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a megnevezett honlap üzemeltetésével adatfeldolgozót bíz meg, akinek feladata az adatkezelőtől kapott információk alapján a honlap tartalommal megtöltése, és a technikai háttér biztosítása. Adatfeldolgozó az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli a személyes adatokat. Adatfeldolgozó a személyes adatokon a honlapra való feltöltésen, azon közzétételen kívül más adatkezelési műveletet nem végez.

Adatfeldolgozó: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP)

Székhelye:      1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Adószáma:      23084454-2-42

Web:               www.zknp.hu

E-mail:            info@zknp.hu

Telefonszám: +36 1/ 2 11 22 33

Adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselője: dr. Farkas Csaba,

A „HEGY” program koordinátora és kapcsolattartója: Adler Katalin, prevenciós koordinátor

 

 1. Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai és azok érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését, az adatkezelés korlátozását (adatai zárolását), hozzájárulása visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel az Adatkezelőhöz fordulhat, aki a legrövidebb időn belül igyekszik megadni számára feltett kérdéseire a választ, a megfelelő tájékoztatást a kezelt adatokról, valamint az alábbiak szerint élhet jogaival.

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, megfelelő módon nyújtsa. Az érintett kérheti a kezelt személyes adatairól tájékoztatását, azt, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa őt a kezelt adatokkal kapcsolatban. Az adatkezelőnek legfeljebb egy hónapon belül eleget kell tennie az érintett kérésének. A tájékozódáshoz való jog írásban, a fent megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett jogainak, személyes adatainak védelme érdekében csak a megfelelő módon azonosított érintett számára biztosítható jogainak gyakorlása. Az érintett részére, kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amely esetben az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és azzal összefüggő valamennyi információhoz hozzáférést kapjon.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok olvasható, elektronikus formában kiadását.

 1. Tiltakozás joga

Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor kifejezheti tiltakozását az adatkezelés ellen.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az adatkezelés során profilalkotásra (az egyes személyek valamely egyedi jellemzők alapján történő csoportosítására), valamint automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett az adatkezeléshez korábban megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely együtt jár a programból való kilépéssel, mert ezzel a program célja nem tud megvalósulni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Az érintett számára a GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatását és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem teljesítési költségeinek, valamint egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól (amennyiben van) kártérítésre jogosult.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Bírósághoz fordulás joga és az adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Budapest, 2019. 09. 26.

Zuglói Család – és Gyermekjóléti Központ