József Attila Középiskolai Kollégium

  1. Home
  2. »
  3. József Attila Középiskolai Kollégium
Intézményvezető: Bartha Eliza Thusnelda
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: KOLLÉGIUMOK
Cím:
1146 Bp, Cházár András utca 6.
Bemutatkozás:

A társadalmi, szociális, családi, iskolai eredetű problémák kétségkívüli növekedése, a társadalmi kontroll gyengülése a gyerekek tömegeinek valamilyen sérülése a kollégiumban már évek óta új-és új feladatokat generált, ill. új kihívásokat jelentett. Bővült azon kollégisták száma, akik az eddigieknél lényegesen más bánásmódot igényelnek, „családi” hátterükkel egyetemben (gyakori kommunikáció, rugalmas, empatikus szemlélet stb.). Ezért munkánkban mindig is érvényesülő gyerekközpontú szemlélet természetes követelmény nemcsak a pedagógusoktól, hanem az intézmény minden egyes dolgozójától. Ezzel párhuzamosan több évtizedes hagyományainkra támaszkodva nagy figyelmet fordítottunk mindig is a pozitív nevelési környezetre, a közvetlen pedagógiai munkát végző tantestület módszertani kulturáltságára.

A közoktatás jövőképében a magyar közoktatási rendszerben a családi háttértől és személyes életkörülményeitől függetlenül minden gyermeket egész életén keresztül korszerű és versenyképes, képességeinek, tehetségének megfelelő képzésben kell részesíteni, anélkül, hogy ezt előítéletek, vagy hátrányos megkülönböztetés befolyásolná. Kinyilvánított szándék az esélykülönbségek mérséklése, a tanulók zemélyiségének és képességeinek a fejlesztése, a hátrányos helyzetűek nevelési – oktatási és szociális segítése, a felzárkóztatás, tehetséggondozás, tehetségvédelem.

A fenntartó elvárásait a szakmai működést illetően már régebben megfogalmazta a kollégiumok számára, így ezen intézménytípusban a fejlesztés iránya és tartalma meghatározott. Ezen elvárások: - az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a tanulókat megillető jogok érvényesülése, szorosabb és hatékonyabb együttműködés az iskolákkal, civil szervezetekkel, gazdag programkínálat a hátrányos helyzet és az esélykülönbségek csökkentésére, az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása, személyesebb kapcsolat ápolása a nevelőtanár és a tanuló között, a családi háttérfunkció erősítése, demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása, hagyományápolás és a kollégium egyéni arculatának erősítése, a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése, készségfejlesztés, tehetséggondozás, környezeti – és egészségnevelés erősítése, gyermekvédelem, hátránykompenzáció, pályaorientációs nevelés erősítése, nevelőtestület stabilitása valamint a szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében, alapvető erkölcsi normák érvényesülése.

Mindezen elvárások eddig is a kollégiumok működésének alapvető kritériumait jelentették, de a markánsan érezhető új helyzetben az elvárások „súlyát” rendkívül komolyan kell venni a kollégiumi megújulás érdekében. A nevelés – oktatás tartalmát a gazdaság, a versenyképesség a globalizáció kihívásai is alakítják. Európai Uniós tagként a polgári demokráciában minden fiatalt alkalmassá kell tenni azon tudás és képességek birtoklására, mely uniós polgárként a hatékony és gyors alkalmazkodást teszi lehetővé a változásokkal átszőtt modern világhoz, s egyben aktív szerepvállalásra készteti őket a változások irányának és tartalmának befolyásolásához.

Az oktatásnak és a nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a fiatalok – európai polgárként – megszerezzék azokat a kompetenciákat, melyek elengedhetetlenek a változásokhoz való gyors alkalmazkodáshoz. Mivel a NAT a kötelező iskolázás időszakára fogalmaz meg érvényes értékeket, műveltség képet, tudást és tudásértelmezést, a kollégiumi nevelés és oktatás a NAT kiemelt feladatain keresztül kapcsolódik az iskolai tantervi folyamatokhoz.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-606-7326

Üzenet küldése az intézménynek