Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola

  1. Home
  2. »
  3. Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola
Kapcsolattartó személy: Dr. Puszter Bernadett
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1144 Bp, Álmos vezér tér 9.
Bemutatkozás:

Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Az iskola mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi évfolyamokon évente 2-2 osztályt indít. A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az alsó tagozat osztályai számára a nagy zöld udvarral, sportpályával, udvari játszóeszközökkel. Az Álmos vezér tér 9. szám alatti régi patinás épületben a gimnáziumi osztályok, az új épületben a felső tagozat található. Az alsó tagozaton az alapfokú nevelés első szakaszaként fejlesztjük a gyermekek képességeit, alapkészségeit, kreativitását, bővítjük ismereteiket. Fontosnak tartjuk a családias, gyermekközpontú környezet kialakítását. A nevelő - oktató munka folyamán élményszerű, tevékenységközpontú tanulásszervezéssel komplex módon fejlesztjük személyiségüket.

A tanítási órákon és a napköziben irányított és kötetlen tevékenységek során fejlesztjük kötelességtudatukat, önállóságukat és kitartásukat, segítjük reális önértékelésük megalapozását. Ennek érdekében differenciált tanulásszervezéssel, az egyéni sajátosságoknak megfelelő bánásmóddal, a tanulói tevékenységekre építve fejlesztjük a kompetenciákat. Az esélyegyenlőség megvalósulását tanórai differenciálással, tanórán kívüli felzárkóztatással, valamint tehetséggondozással is segítjük. A tanulási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése, beilleszkedésük, integrálódásuk megkönnyítése kiemelt feladatunk. Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, valamint logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus segítségével tesszük ezt. Nagy figyelmet fordítunk az óvodából az iskolai életformára történő kudarcmentes átmenetre, az óvodából hozott szokásrend további megerősítésére.

Fontosnak tartjuk a gyermekek szocio-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentését. A szocializáció elősegítése, a beilleszkedési készségek kialakítása, gyakorlása, erősítése (az iskolai szabályokhoz igazodó helyes szokások és viselkedésformák) a délelőtti és délutáni tevékenységek során is alapvető szempont. Nevelési és oktatási céljaink hatékonyabb elérése érdekében a felső tagozaton a gyermekek életritmusához alkalmazkodva, életkori sajátosságaik figyelembe vételével a tanulási ciklusok közé rendszeresen iktatunk a monotonitást megtörő, az esetleges átmeneti túlterhelést ellensúlyozó, komplexebb fejlesztést megvalósító témanapokat. Ezen alkalmakkor a hagyományos tantárgyspecifikus oktatás helyett, a szociális képességeket előtérbe helyező, a későbbi tanulmányoknál és a munka világában is létfontosságú kooperatív tevékenységeket erősítjük. A témanapokon több tantárgy ismereteinek együttes alkalmazása a cél, egy meghatározott feladat érdekében.

Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján magyar nyelv és irodalomból, történelemből angol nyelvből, informatikából, matematikából biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelező tantárgyakon kívül) spanyol és német nyelvből, informatikából, biológiából, földrajzból és vizuális kultúrából, (de igény szerint bármely egyéb tantárgyból is). Az emelt és középszintű érettségire való választható felkészítő foglalkozásokra az órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot.

Kapcsolati adatok
Telefon: +36 1 222 6521

Üzenet küldése az intézménynek