Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

  1. Home
  2. »
  3. Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Intézményvezető: Gojtán Anna
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1144 Bp, Kántorné sétány 1-3.
Bemutatkozás:

Tantestületünk pedagógiai hitvallása szerint iskolánk emberközpontú, gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának helyszíne. Legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, a horvát identitás megőrzése, a felhalmozott ismeretek, értékek továbbadása. Alapvető célunknak tartjuk, hogy a horvát nemzetiségű tanulóink őrizzék meg, és erősítsék nemzetiségi identitásukat, a horvát anyanyelvet és kultúrát. Az oktatási-nevelési program része: A szülőhely, a haza, és az anyaország múltjának és jelenének megismertetése. A horvát és magyar nemzeti hagyományok és nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A kettős kultúra és a kétnyelvűség értékeinek tudatosítása.

A hazaszeretet érzésének, az anyaország iránti vonzalom felébresztése. A horvát nemzeti szimbólumok (zászló, címer, himnusz, nemzeti és egyházi ünnepek) ismerete és tisztelete; nemzetiségünk és az anyanemzet főbb eredményeinek és gondjainak megismertetése. A nemzetiségi jogaink ismerete (Alaptörvény, Nemzetiségi törvény). - A lokálpatriotizmus ébrentartása, erősítése (település, tájegység).

A nyelvjárások ismerete, irántuk való tisztelet. A korszerű tanulási körülmények, a követelményeket következetesen és szigorúan számon kérő, de egyben az iskola otthonosságának légkörét is biztosító oktatói munka mellett az intézmény vonzerejének része az értékközpontú nevelés, az óvodától az érettségiig tartó, a korosztályi sajátosságaihoz alkalmazkodó értékközvetítő tevékenység, az erkölcsi normák, a közösségi összetartozás, a szolidaritás, a tolerancia, s a személyiségfejlesztésben szerepet játszó számos más társadalmi érték beépítése a szocializációs folyamatba.

A tudás és norma közvetítés az intézmény hivatásából következően az egyetemes, a magyar és speciálisan a horvát kultúra, a hagyományok és szokások elsajátításán keresztül is zajló folyamat, amelynek révén a hazához hű állampolgárokat, egyben erős horvát önazonossággal rendelkező fiatalokat bocsájthat ki az iskola. Az oktatás mellett a kulturális önművelő tevékenységnek az előtérbe helyezése és a közösségi munka részévé tétele az elmúlt években visszaigazolta a koncepció helyességét: a budapesti iskola a magyarországi horvát közösség magasra értékelt kulturális intézményévé is vált. Kiemelt céljaink: Az anyanyelv használatának további fejlesztése az oktató-nevelő munka teljes területén, valamint a tanulók szabadidős, kulturális és művészeti tevékenységében, programjaiban, az EU-csatlakozással a horvát nyelv felértékelődésének, az anyanyelvi kommunikációs készség mint versenyképességi elem fontosságának tudatosítása a tanulók jövőképében, tekintettel a két ország stratégiai jelentőségű kapcsolataira is. Az iskola tudás- és értékközvetítő funkcióinak szorosabb összekapcsolása: identitásképző elemek nagyobb arányú beépítése az oktató-nevelő munkába, a horvát nemzetiségi és az anyaországi kulturális értékekkel, hagyományokkal kapcsolatos népszerű ismeretterjesztő tevékenység bővítése.

A pályaorientációt segítő munka hatékonysága érdekében sokrétű és szoros kapcsolat kiépítése a felsőoktatási intézményekkel és azokkal a tudományos intézetekkel (szlavisztikai intézet, tanszékek), amelyek a felsőfokú képzésre felkészítésben és a nemzetiségi műveltség megszerzésében nyújthatnak segítséget. Az iskolát népszerűsítő programok, akciók kiszélesítése: a tanulói létszám emelése érdekében ismeretterjesztő, kulturális körutak megszervezése, intézményi vezetők és tanárok látogatása vidéki iskolákban, az iskola oktató-nevelő és kulturális értékközvetítő szerepének és kiemelt eseményeinek megjelenítése a horvát nemzetiségi írott és elektronikus médiában. Az iskola kulturális-közművelődési és a horvát nemzetiségi közéletben betöltött szerepének megerősítése népszerű ismeretterjesztő, szabadidős és kulturális programokkal, a horvát nemzetiség ünnepeihez kötődő rendezvényekkel, tudományos konferenciákkal, valamint - a horvát nemzetiségi intézményekkel együttműködésben – az önkormányzati és civil kapcsolatok szorosabbra fűzésével. Az anyaországi oktatási intézményekkel kialakított együttműködés körének bővítése, a tanulók nyelvi környezetben való nyelvgyakorlása érdekében a horvátországi partneriskolákkal, oktatási műhelyekkel a cserekapcsolatok, tanulmányi látogatások folytatása.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-220-9381

Üzenet küldése az intézménynek