Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Intézményvezető: Molnár Márta
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1142 Bp, Ungvár utca 36.
Bemutatkozás:

iskolánk immáron több mint fél évszádos múltra tekint vissza, a két tannyelvű oktatás 30 éves jubileumát pedig 2019 áprilisában ünnepeltük. A megemlékezések kapcsán az érdeklődők, külső és belső partnereink is betekintést kaphattak sokszínű, tevékenység- és tanulóközpontú oktatási módszereinkbe, amelyek napi pedagógiai munkánkat jellemzik. Tanulóink az 1-8. évfolyamon heti öt órában (tehát mindennap) tanulják a német nyelvet. Ezt egészítik ki a német nyelven (ill. két nyelven) tanított tantárgyak: alsóban a vizuális kultúra, a környezetismeret és az ének-zene, felső tagozaton a célnyelvi civilizáció németül, a történelem és a természetismeret / földrajz két nyelven. Az oktatást német anyanyelvű pedagógusok is segítik. Az első évfolyamon még nem tanulnak németül írni-olvasni a kicsik, a nyelvoktatás beszédközpontú, sok játékkal, énekkel, mozgással, beszélgetéssel. Az első évek játékos, kevéssé tudatos, érzelemcentrikus nyelvtanulásából fokozatosan vezetjük át a gyerekeket a nyelvi fogalmakkal, fogalomrendszerekkel folyamatosan operáló tudatos nyelvtanulásába.

A négy nyelvi készség (hallás és olvasás utáni szövegértés, szövegalkotás szóban és írásban) fejlesztése során a kommunikáció a további évfolyamokon is a középpontban marad. A szókincsbővítést és a nyelvtani elemek tudatos használatát eredményesen támogatják a németül (is) tanított tantárgyak. A nyelvi órák száma önmagában azonban az eredményességhez még kevés lenne. Szükséges a meglévő jó iskolai közösség és az intézmény nyitottsága is. Az iskola szabadidős tevékenységei, szakkörei, tehetséggondozó foglalkozásai változatosak, a szülők, tanulók igényeit figyelembe vesszük. A tanórákon kívül számos program színesíti az iskolai életet, melyek közül sok az évek során hagyománnyá vált: a jeles évfordulók megünneplése, Márton-nap, Luca-napi vásár, karácsonyi hangverseny, “jeges farsang”, Hajós-nap stb. évadónk, Hajós Alfréd szellemiségét őrizve és az olimpiai eszme ápolójaként (MOA- iskolaként) fontosnak tartjuk az egészséges életmódra és a sport szeretetére való nevelést. Számos sportágban érnek el tanítványaink kiváló eredményeket csapatban és egyénileg is.

Programunkban kiemelt szerepe van a németországi csereutazásoknak. Ezeken kívül szervezünk a gyerekeknek mind alsó, mind felső tagozaton projekt- és témanapokat, nyelvi tábort / hétvégéket, melyek az élményszerű tanulást és a komplex módon történő kompetenciafejlesztést segítik az iskola falain belül és kívül. Nyolc éve tagja vagyunk a DSD - iskoláknak, így megszereztük a vizsgáztatási jogot is, így nyolcadikosaink helyben nemzetközileg elismert DSD I. vizsgát tesznek (Deutsches Sprachdiplom). Ez a vizsga a német állam által akkreditált, a Közös Európai Referenciakeret B1-es szintjének felel meg. Ezen felül, nyolc év némettanulás után több tanulónk (átlagosan 30-40 %) államilag elismert, egynyelvű, komplex B2-es szintű nyelvvizsgát tesz. Nyolcadik évfolyamon a beiskolázás igen eredményes, tanulóink többsége az első helyen megjelölt gimnáziumban tanul tovább.

Az alapkészségek magas szintű elsajátíttatása mellett feladatunk a jövőre nézve a magyar-német két tanítási nyelvű programunk további eredményes oktatása, az olimpiai eszme ápolása, egészséges, környezettudatos, kritikai gondolkodással bíró, a hazájukat, szülőföldjüket szerető fiatalok nevelése, a fentiekben való hitük megerősítése. Egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a digitális technikákkal való oktatásra. Microsoft Innovatív Iskolaként a XXI. század kihívásaira XXI. századi oktatási módszerekkel igyekszünk válaszolni. Ez nem csupán a digitális oktatási módszerek alkalmazását jelenti, hanem a változásra való nyitottságot, a folyamatos megújulni tudást is. Diákközpontú módszerekkel törekszünk olyan tanulási környezet megteremtésére, amely támogatja az egyéni bánásmódot, a kreatív munkát, fejleszti a kommunikációs és együttműködési készségeket, ezáltal felkészíti a diákokat a jövőben való boldogulásukra.

Kapcsolati adatok
Telefon: 01/2513080

Üzenet küldése az intézménynek