Zuglói Napraforgó Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Napraforgó Óvoda
Intézményvezető: Bagi Márta Anna
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1145 Bp, Újvidék sétány 3-5
Bemutatkozás:

Pedagógiai rendszerünk gyermekközpontú, befogadó. A gyermeki személyiségből indul ki, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, és biztosítja az egyenlő hozzáférést Kiemelt törekvésünk, hogy középpontba állítjuk az esztétikai nevelést, és azt a teljes nevelési folyamaton keresztül mindvégig kiemelten kezeljük.

A tevékenység általi készség képességfejlesztés óvodai nevelési programunk gerincét képezi. A készségek, képességek fejlesztésének sok lábon kell állnia; a komplexitás fogalma pedagógiai tervünkben e célt szolgálja. Óvodai programunkban a komplexitás fogalmát nem csak a művészeti ágak együttes hatásában, emocionális hatóerejében fogalmaztuk meg, hanem szélesebb értelmezésben, olyan komplex tevékenységrendszert kívánunk szervezni, amelyben a gyermekek összetett, többrétű téma, élmény, ismeretkört dolgoznak fel. A témák feldolgozását évszakok, néphagyomány, ünnepek köré csoportosítjuk, a feldolgozás időtartama a témától függően egy, vagy több hétig tart. Törekszünk a kompetencia alapú fejlesztésre.

A foglalkozások tervezésekor arra törekszünk, hogy az egyes foglalkozási ágak egymást segítsék, így juttassák tapasztalatokhoz, ismeretekhez gyermekeinket. A tervezésnél fontos feladat az élmények egymásra épülése, és az élmények sajátos feldolgozása. E feldolgozások a különféle művészeti ágak, a gyermekeknél is alkalmazható eszközeivel valósulnak meg. Fontos feladatunknak tekintjük az óvodáskorú gyermek életkori és egyéni sajátosságaihoz való alkalmazkodást, a személyiségfejlesztést, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, érzelmi, értelmi és szociális készségek, képességek kialakítását. Ennek egyik eszközeként a látásnevelést emeljük ki, mint a megismerés és befogadás képességeit különösen fejlesztő területet. (Énkép, önismeret, emberismeret kibontakoztatásának egyik fő eszköze).

A jelzett területeken történő fejlesztés eredménye, értelmezésünk szerint a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése lesz, melyben az élmény és az érzelem, mint a megismerés és kifejezés egyik motiváló eszköze, kiemelkedő szerepet játszik. Az egész nevelési folyamatot az érzelmek erősítésének szolgálatába kívánjuk állítani, mégpedig azért, mert „az érzelmek neveléséhez az esztétikum kínálja a legjárhatóbb utat. Az esztétikum, amely megnyilatkozik a környezetben, az emberek közötti érintkezésben és mindenek felett a művészetekben". Az érzelmi kapcsolatok fejlesztése és az érzelmi biztonság mellett az érzelmek feletti kontroll erősítését is feladatul tűzzük ki az "énkép" kialakulásának segítésével, a gyermek különféle megnyilvánulásaira történő pozitív visszajelzésekkel, a belső motiváció erősítésével.

A pozitív emberi tulajdonságokat, értékeket szülői és pedagógusi példával, kiemeléssel, dicsérettel erősítjük. Óvodásaink olyan életkori sajátosságaira támaszkodva, mint az érzelem, a cselekvésvágy a megismerésre való kíváncsi törekvés - megerősítve a kreativitás sajátos képességével- képessé kívánjuk őket tenni fantáziájuk szabad működtetésére, az ötletességre, az ötletek bátor megvalósítására, az alkotás örömére.Törekvésünk eredménye lesz majd, hogy felnőttként a megszokottat nem tekintik természetesnek, a tanulttól eltérően is tudnak látni, a járt útról is le tudnak térni, képesek lesznek az új létrehozására.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-363-5290

Üzenet küldése az intézménynek